Skip to content Skip to footer

Buy your Day Pass

Day Pass

Αγοράστε το Day Pass και απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες! / Buy the Day Pass and enjoy your favourite races !

10.00

Day Pass

Στο πλαίσιο των κανονισμών της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας , οι αθλητές υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας (ΤΟΕ) όταν λαμβάνουν μέρος σε αγώνα που διεξάγεται υπό την αιγίδα της. Το Day Pass αφορά αθλητές που δεν είναι μέλη της ΤΟΕ, συνοδεύεται από την Κάρτα Υγείας Αθλητή και δεν ισχύει για συμμετοχή σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

To Day Pass είναι μια ημερήσια συνδρομή σε αγώνα που διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΤΟΕ. Οι αθλητές που δεν είναι μέλη της ΤΟΕ πρέπει να αγοράσουν ημερήσια συνδρομή για να λάβουν μέρος σε αγώνα που διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΤΟΕ.

To Day Pass μπορεί να αγοραστεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΤΟΕ (hellastriathlon.gr).

To Day pass κοστίζει 10 euro και ισχύει για τη διάρκεια του αγώνα στον οποίο συμμετέχει ένας αθλητής ή μια ομάδα. Το Day Pass ισχύει μόνο για τον αγώνα για τον οποίο αγοράστηκε και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο αγώνα ή άλλο αθλητή / ομάδα.

Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί για την αγορά του/των Day pass από κάθε αθλητή θα συμψηφιστεί με το κόστος του δελτίου κατά την έκδοση του.

Το Day pass παρέχει άδεια αγώνα και δεν περιλαμβάνει κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων, ούτε ασφαλιστική κάλυψη για τον εξοπλισμό και την εξάρτηση ενός αθλητή. Το Day pass δεν παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης για οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ένα άτομο.

Οι κάτοικοι του εξωτερικού δεν υποχρεούνται να αγοράσουν Day pass εφόσον προσκομίσουν Δελτίο Αθλητή Ομοσπονδίας Τριάθλου της χώρας τους, σε διαφορετική περίπτωση ακολουθούν τη διαδικασία αγοράς του Day pass. Oι κάτοικοι του εξωτερικού πρέπει να έχουν τη δική τους ιατρική βεβαίωση και δεν προσκομίζουν για τη συμμετοχή τους Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Με την αγορά του Day pass ο αθλητής συμφωνεί / δεσμεύετε από τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας , συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Κώδικα Δεοντολογίας, της Πειθαρχικής Πολιτικής και των Κανόνων Αντιντόπινγκ.

Επιπλέον, συμφωνεί ότι δεσμεύετε να γνωρίζει, να κατανοεί και να ακολουθεί τους Αγωνιστικούς Κανόνες της ΤΟΕ, οι οποίοι διατίθενται στην ιστοσελίδα hellastriathlon.org και να συμμορφώνετε και να σέβεται τις αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής των κριτών και των υπευθύνων διεξαγωγής κάθε αγώνα .

Η ΤΟΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει αμέσως το Day Pass στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν ο αθλητής ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο που δυσφημεί την ΤΟΕ ή τη δραστηριότητα του τριάθλου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη συμμόρφωσης με την Πολιτική Αντιντόπινγκ που ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA)

Όταν ο αθλητής δεν συμμορφώνεται με τους Αγωνιστικούς Κανόνες ή κάνει κατάχρηση του Day Pass με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ΤΟΕ δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα ή να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση σε σχέση με αυτό.

Οι αθλητές που αγοράζουν το Day pass θα φωτογραφηθούν ως μέρος της επίσημης κάλυψης της διοργάνωσης και οι εικόνες θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του αθλήματος και της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί ο αθλητής να γίνει χρήση της εικόνας του θα πρέπει να το αναφέρει εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( info@hellastriathlon.org).

Επιστροφές χρημάτων:

To Day pass μπορεί να επιστραφεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημέρα του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι η ημερήσια συνδρομή δεν έχει χρησιμοποιηθεί και/ή δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία του αγώνα. Σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων κριθεί επιλέξιμη, θα καταβάλλεται από την ΤΟΕ σε τραπεζικό λογαριασμό του αθλητή. Η επιστροφή χρημάτων πρέπει να ζητηθεί εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( info@hellastriathlon.org), αναφέροντας το όνομα της διοργάνωσης, την ημερομηνία της διοργάνωσης και τα αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς (π.χ. email επιβεβαίωσης της αγοράς).

Day pass

Under the regulations of the Triathlon Federation of Greece, athletes are required to become members of the Federation (TOE) when they take part in a race held under the auspices of TOE. The Day Pass concerns athletes who are not members of the TOE, accompanied by the Athlete’s Health Card and is not valid for participation in National Championships.

The Day Pass is a one-day subscription to a race held under the auspices of the TOE. Athletes who are not TOE members must purchase a Day Pass to participate in a TOE race.

Day pass can be purchased through the TOE’s online system (hellastriathlon.gr).

The Day pass costs 10 euro and is valid for the duration of the race in which an athlete / team participates. The Day Pass is valid only for the race for which it was purchased and cannot be transferred to another race or another athlete / team.The total amount paid for the purchase of the Day pass(es) by each athlete will be offset against the cost of the pass when it is issued.

The Day pass provides a race licence and does not include personal accident cover or insurance cover for an athlete’s equipment and kit. The Day pass does not provide legal services for any incident involving an individual.

International residents are not required to purchase a Day pass if they present their country’s Triathlon Federation Athlete Licence Card, otherwise they will follow the Day pass purchase procedure. Foreign residents must have their own medical insurance without providing an Athlete Health Card for their participation.

By purchasing the Day pass, the athlete agrees / is bound by the policies and procedures of the Triathlon Federation of Greece, including, but not limited to, the Code of Conduct, Disciplinary Policy and Anti-Doping Rules.

In addition, they agree to be bound to know, understand and follow the TOE Racing Rules, which are available on the hellastriathlon.org website, and to comply with and respect the decisions of the Technical Committee of Judges and the officials in charge of each race.

TOE reserves the right, at its sole discretion, to immediately revoke the Day Pass when the Athlete acts in any manner that brings discredit to the TOE or the activity of triathlon, including, but not limited to, failure to comply with the Anti-Doping Policy following the guidelines recommended by the World Anti-Doping Agency (WADA), also when the Athlete fails to comply with the Competition Rules or abuses the Day Pass in any way.

In all such cases TOE shall have no obligation to refund any money or pay any other compensation in connection therewith.

Athletes who purchase a Day Pass will be photographed as part of the official coverage of the event and the images will be used to promote the sport and the event. If the athletes does not wish their image to be used, they must indicate this in writing via email ( info@hellastriathlon.org).

Day passes may be returned no later than 30 days prior to the day of the race, provided the day pass has not been used and/or the race date has not passed. In the event that a refund is deemed eligible, it will be paid by TOE into the athlete’s bank account. The refund must be requested in writing via email ( info@hellastriathlon.org), indicating the name of the event, the date of the event and proof of purchase (e.g. email confirmation of purchase).

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.